NAMIBIE Août 2009

Oiseaux

Photographies Patrick Gallet

Namibie, Outarde Kori (Ardeotis kori)
PG