NAMIBIE Août 2009

Oiseaux

Photographies Patrick Gallet

Namibie, Vautours oricou(Torgos tracheliotus)
PG